ГоловнаПро ДЦСПоложення
 Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

від 22.04.2013  № 153

(у редакції наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій 20.03.2017 №156)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
(нова редакція)

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний центр сертифікації ДСНС України (далі – Держцентр) є органом з оцінки відповідності, що здійснює діяльність в якості третьої сторони щодо процесу доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані.

1.2. Положення про Держцентр (далі – Положення) визначає порядок  взаємодії Держцентру з центральними та місцевими органами виконавчої влади, організаціями та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності й громадськими організаціями, які здійснюють діяльність у сфері оцінки відповідності щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки  (далі – визначена сфера діяльності Держцентру), а також встановлює правові та економічні засади діяльності Держцентру щодо надання послуг з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, включаючи  послуги з випробування, сертифікацію та інспектування:

продукції аварійно-рятувального та протипожежного призначення, засобів індивідуального захисту, що застосовуються для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також продукції, до якої встановлено вимоги пожежної та техногенної безпеки (далі – продукція);

систем управління якістю виробників (далі – СУЯ);

послуг господарської діяльності, яка охоплює проектування, монтаж, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації та установок автоматичного пожежогасіння, систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, вогнезахисної обробки кабельної продукції, металевих, залізобетонних і дерев’яних конструкцій, засобів протипожежної вентиляції, заповнення перерізів у протипожежних перешкодах (у тому числі протипожежними дверима та воротами), первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників, внутрішніх пожежних кранів тощо), інших послуг із забезпечення пожежної та техногенної безпеки (далі – послуги);

забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів будівництва й існуючих будівель і споруд.

1.3. Держцентр  належить до сфери управління  ДСНС.

1.4. Держцентр функціонує на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни та особистої відповідальності осіб начальницького складу служби цивільного захисту, для яких запроваджуються спеціальні  види підготовки, атестація у встановленому порядку.

1.5. Особовий склад Держцентру складається з осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників.

1.6. Соціальний і правовий захист начальницького складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів, інвалідів, сімей співробітників Держцентру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.7. Держцентр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС, ДСНС, іншими нормативно-правовими актами, а також актами центрального органу виконавчої влади,  що реалізує політику у сфері стандартизації, метрології і метрологічної діяльності і технічного регулювання, а також цим Положенням.

1.8. Організаційну структуру, штат Держцентру за поданням його начальника за погодженням із заінтересованими структурними підрозділами ДСНС затверджує Голова ДСНС.

1.9. За організаційно-правовою формою господарювання Держцентр є державною організацією. Діяльність Держцентру здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.10. Участь Держцентру в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв забороняється.

1.11. Держцентр є юридичною особою.

1.12. Держцентр має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, поточні рахунки, а також рахунки в іноземній валюті в банківських установах України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, іншу власну атрибутику й символіку, що реєструються відповідно до чинного законодавства.

1.13. Держцентр є бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету, має право укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

Держцентр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством. Держцентр не несе відповідальність за зобов’язаннями ДСНС, відповідно  ДСНС  не несе відповідальність за зобов’язаннями Держцентру.

1.14. Нагляд за діяльністю Держцентру, за дотриманням правил і порядку оцінки відповідності здійснює центральний орган виконавчої влади, що  реалізовує державну політику в сфері стандартизації, метрології, метрологічної діяльності та технічного регулювання.                        

1.15. Повне найменування:

українською мовою –

Державний центр сертифікації ДСНС України;

англійською мовою –

State Certification Center OF SES of Ukraine.

        1.16.  Скорочена назва організації:

українською мовою –

Держцентр;

англійською мовою –

Statecenter.

1.17. Юридична адреса:

українською мовою –

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1;

англійською мовою –

01024, Kyiv, Kruglouniversitetska str. 20/1.

  1. ПРИНЦИПИ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖЦЕНТРУ

        2.1. Принципами діяльності Держцентру є:

гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності;

комплексний підхід до вирішення завдань цивільного захисту;

пріоритетність завдань, спрямованих на захист життя та збереження здоров’я громадян;

максимально можливе, економічно обґрунтоване зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

гласність, прозорість, вільне отримання та поширення публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом.

  забезпечення надання послуг з оцінки відповідності, СУЯ, послуг у законодавчо регульованій сфері та на добровільних засадах, у законодавчо нерегульованій сфері відповідно до чинного законодавства;

 забезпечення політики відкритості, яка реалізовується шляхом дотримання принципів неупередженості, технічної компетентності, незалежності від комерційних та інших інтересів, конфіденційності;

       2.2. Метою діяльності Держцентру є:

  підтвердження показників характеристик та властивостей продукції, процесів, послуг на підставі випробувань; підтвердження відповідності цієї продукції, процесу або послуги обов’язковим вимогам стандарту;

розроблення пропозицій щодо реалізації державної політики ДСНС у сфері оцінки відповідності, СУЯ та послуг;

співробітництво в сфері оцінки відповідності з органами оцінки відповідності інших країн і взаємного визнання результатів у цій сфері на підставі укладених міжнародних угод між урядами України та  інших країн, а також прямих угод, укладених Держцентром з органами оцінки відповідності  інших країн.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕРЖЦЕНТРУ

3.1. Держцентр у своїй діяльності зобов’язаний:

3.1.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів, що встановлюються до органів з оцінки відповідності.

3.1.2. Дотримуватися порядку та процедур з оцінки відповідності згідно з  чинними нормативно-правовими документами та встановленими процедурами  Держцентру.

3.1.3. Дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та конфіденційності, а саме:

не постачати чи розробляти продукцію того типу, стосовно якої він здійснює оцінку відповідності;

не давати порад клієнту чи не консультувати його стосовно методів вирішення питань, що перешкоджають оцінці відповідності, на яку він претендує;

не надавати будь-яких послуг, які могли б негативно вплинути на конфіденційність, об’єктивність або неупередженість процесу оцінки відповідності та ухвалення рішень щодо неї.

3.1.4. Забезпечувати та гарантувати конфіденційність інформації,  отриманої під час виконання робіт з оцінки відповідності, яка є комерційною чи професійною таємницею.

3.1.5. Забезпечувати незалежність та неупередженість своєї діяльності з оцінки відповідності, а також не дозволяти будь-яким комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості і незалежності.

3.1.6. Взаємодіяти з територіальними органами ДСНС,  підприємствами, установами, організаціями, які перебувають у сфері управління ДСНС, з питань оцінки відповідності, СУЯ, послуг.

3.1.7. Розробляти процедури Держцентру з оцінки відповідності та СУЯ.

3.1.8. Нести відповідальність за рішення про видачу сертифікатів відповідності, призупинення, скасування чи поновлення їх дії, а також розширення асортименту продукції щодо оцінки відповідності.

3.1.9. Співпрацювати з випробувальними лабораторіями (центрами),  акредитованими згідно з чинним законодавством з оцінки відповідності.

3.1.10. Дотримуватися встановленої політики та процедури щодо розгляду  апеляцій, скарг і спірних питань, отриманих від постачальників або інших сторін стосовно оцінки відповідності, а також пов’язаних з нею дій.

3.1.11. Відповідно до покладених на нього завдань та функцій мати в структурі підрозділи для надання послуг з оцінки відповідності, а також інші підрозділи для забезпечення господарської та фінансової діяльності.

Структурні підрозділи Держцентру, працівники й особи начальницького складу цих підрозділів здійснюють свої повноваження відповідно до положень про підрозділи, посадових інструкцій, які затверджуються начальником Держцентру.  

3.1.12. Мати компетентний особовий склад з необхідною освітою, спеціальною підготовкою, досвідом роботи для надання послуг з оцінки відповідності.

3.1.13. Дотримуватися сталої професійної практики та забезпечувати високу якість виконання робіт під час обслуговування клієнтів, об’єктивність і достовірність результатів оцінки відповідності, СУЯ, продукції та послуг.

3.1.14. Мати ефективну СУЯ, яка забезпечує функціонування в системі оцінки відповідності.

 3.1.15. Контролювати проведення випробувань (за необхідності), що проводяться з метою оцінки відповідності продукції та послуг акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами).

3.1.16. Вести статистичну звітність за напрямками службової діяльності, забезпечувати її достовірність і своєчасність надання інформації до ДСНС та інших виконавчих органів відповідно до встановленого порядку.

3.1.17. Мати фінансову стабільність і ресурси, необхідні для проведення  оцінки відповідності.

3.1.18. Розробляти та затверджувати в установленому порядку плани
організації роботи та діяльності Держцентру.

3.1.19. Здійснювати планування професійної підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації особового складу.

3.1.20. Дотримуватися фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасно сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) згідно із законодавством України.

3.1.21. Здійснювати ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної, податкової і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства.

3.1.22. Розробляти та подавати на затвердження до ДСНС кошторис на утримання Держцентру та розрахунки до нього; у разі необхідності в установленому порядку надавати пропозиції до ДСНС щодо внесення відповідних змін до кошторису.

3.1.23. Вживати заходи із зміцнення дисципліни та створення необхідних умов для несення служби  начальницьким складом служби цивільного захисту та роботи працівників, дотримання законодавства з охорони праці.

3.1.24. Організовувати та контролювати проходження начальницьким складом попередніх і періодичних медичних оглядів, психофізіологічного відбору відповідно до чинного законодавства.

3.1.25. Організовувати раціональне використання майна, ремонт і технічне обслуговування техніки, обладнання та  засобів зв’язку Держцентру.

3.1.26.  Організовувати належну експлуатацію приміщень.

3.1.27. Організовувати заходи та здійснювати контроль із забезпеченням безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспорту Держцентру під час виконання завдань за призначенням.

3.1.28. Забезпечувати проведення технічного контролю транспортного засобу  Держцентру.

3.1.29. Забезпечувати виконання заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням у Держцентрі.

3.1.30.  Вживати заходи щодо вдосконалення роботи з особовим складом Держцентру, його професійної підготовки, правового і соціального захисту, дотримання вимог дисципліни та законності.

3.1.31. Проводити підбір та розстановку кадрів з урахуванням їх освітньо-кваліфікаційного рівня, стану здоров’я, підготовленості та спроможності виконувати покладені завдання.

3.1.32. Забезпечувати підтримання належного рівня підготовки особового складу до виконання дій за призначенням.

3.1.33. Здійснювати фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного законодавства.

3.1.34. Розглядати звернення громадян з питань, які належать до компетенції Держцентру, виявляти та усувати причини, що призводять до подання громадянами скарг.

3.1.35. Забезпечувати доступ до публічної інформації відповідно до вимог законодавства з цього питання.

3.1.36. Забезпечувати у межах повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

3.1.37. Організувати ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.2.1. Заявляти про свої повноваження в системі оцінки відповідності відповідно до сфери акредитації (сфери призначення), на яку Держцентр акредитовано та призначено.

3.2.2. Надавати послуги з оцінки відповідності згідно з чинним законодавством України та здійснювати наглядання за її результатами.

3.2.3. Залучати, за необхідності, організації (підприємства) та фахівців інших організацій і підприємств (за згодою їх керівників) до участі в роботах з оцінки відповідності та здійснення наглядання за її результатами.

3.2.4. Передавати, за необхідності, частину роботи з оцінки відповідності, СУЯ, послуг іншим акредитованим та призначеним органам з оцінки відповідності.

3.2.5. Взаємодіяти у сфері оцінки відповідності з іншими органами з оцінки відповідності та організаціями (у тому числі з міжнародними) незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством.

3.2.6. Встановлювати перелік технічної документації, яка надається клієнтом, для проведення робіт з оцінки відповідності.

3.2.7. Запитувати від організацій і підприємств матеріали й інформацію, необхідну для проведення робіт з оцінки відповідності.

3.2.8. Подавати пропозиції щодо розроблення та вдосконалення
організаційно-методичних і нормативно-правових документів системи оцінки
відповідності продукції, СУЯ та послуг.

3.2.9. Визначати схеми або модулі (їх комбінації) для оцінки відповідності,  СУЯ та послуг.

3.2.10. Узгоджувати із заінтересованими органами методики (програми) сертифікаційних випробувань продукції та послуг.

3.2.11. Визначати кількість зразків продукції, що підлягають сертифікаційним випробуванням, а також встановлювати порядок їх ідентифікації, відбору та надання до випробувальних лабораторій (центрів).

3.2.12. Видавати сертифікати відповідності й укладати ліцензійні угоди на право їх застосування та маркування продукції знаком відповідності, підписувати акти готовності в якості третьої сторони.

3.2.13. Приймати в установленому порядку відповідно до повноважень рішення про визнання сертифікатів, виданих органами з оцінки відповідності зарубіжних країн або міжнародними органами, за умови наявності відповідних двосторонніх або міжнародних угод.

3.2.14. Призупиняти дію або скасовувати видані сертифікати відповідності та ліцензійні угоди у разі порушення клієнтом установлених вимог з оцінки відповідності.

3.2.15. Поновлювати дію призупинених сертифікатів відповідності і ліцензійних угод у разі усунення клієнтом виявлених Держцентром невідповідностей і підтвердження відповідності продукції вимогам нормативно-правових документів.

3.2.16. Визначати термін дії сертифіката відповідності та порядок видачі нового сертифіката замість того, який втратив чинність.

3.2.17. Подавати апеляції до спеціально уповноважених органів виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності.

3.2.18. Взаємодіяти із засобами масової інформації, установами, підприємствами, громадськими та іншими організаціями з метою постійного інформування громадськості про стан робіт з оцінки відповідності, СУЯ, послуг.

3.2.19. Здійснювати листування з центральними  та  місцевими  органами виконавчої влади, організаціями  і суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та громадськими організаціями з питань, визначених сферою діяльності Держцентру.

3.2.20. За дорученням ДСНС брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, які належать  до компетенції Держцентру.

3.2.21. Здійснювати в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення організаційної структури, внесення змін до штату, реорганізації або ліквідації Держцентру.

3.2.22. Створювати дорадчий орган - Раду Держцентру.

3.2.23. Брати участь у роботі технічних комітетів.

3.2.24. Розпоряджатися коштами, одержаними від своєї діяльності відповідно до цього Положення, чинного законодавства та затвердженого кошторису.

3.2.25. Розраховувати вартість калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня.

3.2.26. Розвивати власну матеріально-технічну базу.

3.2.27. Списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для подальшого використання.

3.2.28. Володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що знаходиться в оперативному управлінні, відповідно до чинного законодавства;

3.2.29. Отримувати відповідно до чинного законодавства від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

3.2.30. Здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх функцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та нематеріальних активів у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.2.31. Відчужувати в установленому законодавством порядку свої основні засоби, нематеріальні активи і товарно-матеріальні цінності за погодженням з ДСНС.

3.2.32. Здійснювати інші повноваження, спрямовані на виконання покладених на нього завдань.

  1. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖЦЕНТРУ

4.1. Майно Держцентру становлять закріплені за ним матеріальні цінності, одержані в установленому порядку.

4.2. Майно Держцентру є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. Держцентр використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном  здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Джерелами формування майна Держцентру є майно:

передане від ДСНС та установ і організацій системи ДСНС;

придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.4. Джерелами фінансування Держцентру є:

асигнування Державного бюджету України;

кошти місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

кошти, одержані в установленому порядку від плати за виконані роботи, надані послуги;

кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.5. Розмір оплати за надання послуг з оцінки відповідності встановлюється відповідно до чинного законодавства.

4.6. Кошти, отримані за надання послуг з оцінки відповідності, зараховуються до спеціального фонду Держцентру та використовуються відповідно до затвердженого кошторису.

4.7. Доходи Держцентру використовуються відповідно до чинного законодавства України.

4.8. Фінансово-господарську діяльність Держцентру контролюють ДСНС та  органи державної виконавчої влади, на які покладено ці функції.

4.9. Збитки, завдані Держцентру внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного

законодавства України.

4.10. Транспортні засоби Держцентру належать до категорії спеціальних транспортних засобів.

4.11. Виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

  1. УПРАВЛІННЯ (КЕРІВНИЦТВО) ДЕРЖЦЕНТРУ

5.1. Управління  Держцентру безпосередньо здійснює начальник.

5.2. Начальника Держцентру призначає на посаду та звільняє з посади Голова ДСНС за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

5.3. Начальник Держцентру має двох заступників – начальників відділів, які за його поданням призначаються та звільняються з посади Головою ДСНС. 

У разі відсутності начальника Держцентру чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує заступник або інша особа, призначена в установленому порядку.

  1. НАЧАЛЬНИК ДЕРЖЦЕНТРУ:

6.1. У межах повноважень видає накази, обов’язкові для виконання особовим складом Держцентру, і контролює їх виконання; без довіреності діє від імені Держцентру, представляє його на підприємствах, в установах, організаціях та у відповідних державних органах з питань, які належать до компетенції Держцентру, а також у сфері міжнародного співробітництва. Розпоряджається майном Держцентру.

6.2. У своїй діяльності співпрацює з керівниками центральних органів виконавчої влади, на які покладено функції контролю та координації визначеної сфери діяльності Держцентру.

6.3. Видає акти організаційно-розпорядчого характеру для забезпечення виконання покладених на Держцентр завдань.

6.4. Проводить колективні переговори і укладає колективні договори згідно з чинним законодавством.

6.5. Організовує діяльність Держцентру щодо забезпечення виконання покладених на нього функцій.

6.6. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю структурних підрозділів Держцентру.

6.7. Розробляє і вживає заходи щодо покращення роботи Держцентру, організовує роботу щодо підбору, розстановки, підготовки та комплектування Держцентру кваліфікованими кадрами, організовує роботу щодо їх виховання, службову і професійну підготовку, формує кадровий резерв.

6.8. Розподіляє функції між своїми заступниками, визначає їх  відповідальність за стан справ на доручених ділянках роботи, затверджує положення про самостійні структурні підрозділи, посадові інструкції працівників та осіб начальницького складу Держцентру.

6.9. Подає на затвердження щопівроку керівництву ДСНС план роботи Держцентру.

6.10. Звітує перед  керівництвом ДСНС про виконання покладених на Держцентр завдань, плану роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держцентру, а також про притягнення до відповідальності осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників, винних у допущених порушеннях.

6.11. Відповідає за ефективне використання і збереження майна Держцентру.

6.12. Організовує належну експлуатацію приміщень.

6.13. Організовує заходи та здійснює контроль із забезпечення безпеки особового складу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів Держцентру під час виконання завдань за призначенням.

6.14. Організовує виконання вимог відповідних законодавчих,  нормативно-правових актів, організаційних та науково-технічних заходів, загальнодержавних і відомчих програм.

6.15. Постійно вдосконалює свою роботу та підвищує професійну кваліфікацію.

6.16. Забезпечує співпрацю з іншими підприємствами, установами й організаціями системи ДСНС.

6.17. Відповідає за стан інформаційно-аналітичної роботи, своєчасне та якісне впровадження досягнень науки, техніки, новітніх форм роботи і передового досвіду в діяльність Держцентру.

6.18. Створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.

6.19. У встановленому порядку організовує розробку кошторису, подає його на затвердження до ДСНС, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витрачанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням статистичної, податкової та фінансової звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису.

6.20. Організовує складання, подання фінансової та бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства, а також забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

6.21. Укладає господарські й інші угоди, договори, видає доручення, відкриває та закриває банківські рахунки.

6.22. Координує діяльність атестаційної комісії Держцентру. Розглядає та приймає відповідні рішення за висновками атестаційної комісії Держцентру.

6.23. Забезпечує контроль за станом законності, дисципліни та роботи
щодо попередження надзвичайних подій і правопорушень серед співробітників Держцентру.

6.24. Забезпечує створення належних умов праці працівникам Держцентру та умов проходження служби особам начальницького складу для виконання ними посадових обов’язків, здійснює контроль за режимом їх роботи, поведінкою, додержанням правил носіння встановленої форми одягу та порядком у службових приміщеннях Держцентру.

6.25. Організовує контроль за дотриманням службової дисципліни особовим складом Держцентру, несе персональну відповідальність за її стан.

6.26. У встановленому порядку проводить службові розслідування стосовно особового складу Держцентру, в межах наданих повноважень застосовує заохочення, а також накладає дисциплінарні стягнення на осіб начальницького складу і працівників відповідно до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та Кодексу законів про працю України (крім своїх заступників).

6.27. Організовує відповідно до Закону України «Про звернення громадян» розгляд звернень громадян з питань, які належать до повноважень Держцентру.

Здійснює особистий прийом громадян та постійний контроль за станом розгляду пропозицій, заяв і скарг у Держцентрі.

6.28. Організовує і координує діяльність Держцентру, пов’язану із
забезпеченням конфіденційності, об’єктивності та неупередженості дій у сфері оцінки відповідності.

6.29. З метою висвітлення передового досвіду у сфері оцінки відповідності бере участь у брифінгах, прес-конференціях за участю представників засобів масової інформації.

6.30. Розробляє Положення про Держцентр, зміни до нього та подає на затвердження до ДСНС.

6.31. Забезпечує організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

6.32. Забезпечує виконання заходів безпеки праці під час виконання робіт або надання послуг, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці.

6.33. Забезпечує дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції.

6.34. Створює дорадчі органи при Держцентрі, у тому числі Раду Держцентру, та організовує їх роботу.

6.35. У разі службової необхідності покладає на працівників Держцентру обов’язки відсутніх працівників відповідно до чинного законодавства.

6.36. Призначає на посади, переміщує, звільняє працівників Держцентру в установленому порядку.

6.37. Клопоче про призначення осіб середнього і старшого начальницького  складу та присвоювання в установленому порядку чергових спеціальних звань служби цивільного захисту особам середнього і старшого начальницького складу Держцентру.

6.38. Клопоче про присвоєння чергових спеціальних звань служби цивільного захисту достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатом за займаною посадою, особам середнього і старшого начальницького складу Держцентру.

6.39. Укладає контракти про проходження служби цивільного захисту з особами начальницького складу, що йому підпорядковані, до полковника служби цивільного захисту включно, крім своїх заступників. 

6.40. Відповідно до чинного законодавства заохочує осіб начальницького складу та працівників, притягає їх до дисциплінарної відповідальності, крім своїх заступників.

6.41. Надає всі види відпусток, передбачених законодавством, особам  начальницького складу і працівникам Держцентру.

6.42. Встановлює відповідно до чинного законодавства посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки, всі види доплат, премій і матеріальної допомоги особам начальницького складу та працівникам.

6.43. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо нагородження особового складу Держцентру державними нагородами і відомчими відзнаками.

6.44. Вносить пропозиції до ДСНС про зміни в структурі та штаті Держцентру.

6.45. Направляє у службові відрядження  працівників та осіб  начальницького складу (у тому числі закордонні) виключно з питань проведення робіт з оцінки відповідності за рахунок приймаючої сторони, а  в інших випадках — у встановленому порядку. Здійснює контроль за якістю їх роботи, розглядає та заслуховує відповідні звіти.

6.46. Направляє у службові відрядження заступників начальника Держцентру, а в закордонні відрядження – на підставі письмового рішення Голови ДСНС.

6.47. Відбуває у службові відрядження (у тому числі закордонні) на підставі письмового рішення Голови ДСНС.

6.48. Виступає від імені Держцентру в господарських судах,
банківських та інших установах, а також доручає окремим особам ведення
адміністративних, фінансових, господарських і судових справ Держцентру.

6.49. Зміцнює матеріально-технічну базу й створює належні соціально-побутові умови для осіб начальницького складу та працівників.

6.50. Одержує від державних органів, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію з питань, які належать до його компетенції.

6.51. Укладає угоди, договори щодо підтвердження відповідності про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності з уповноваженими органами інших країн згідно з чинним законодавством.

6.52. Організовує та забезпечує складання проекту кошторису на наступний бюджетний рік і подає їх до ДСНС.

6.53. Вирішує інші питання, які належать до компетенції начальника Держцентру.

  1. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ, СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ

7.1. Працівники Держцентру реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників
Держцентру регулюються законодавством України про працю та Колективним договором, укладеним відповідно до чинного законодавства.

7.3. На працівників Держцентру поширюються всі обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат і преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

7.4. Соціальні потреби працівників Держцентру, покращення умов праці, життя та здоров’я працівників і членів їхніх сімей вирішуються керівником Держцентру відповідно до чинного законодавства у межах видатків, передбачених кошторисом.

7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством.

7.6. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа працівників, у тому числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.

7.7.  Виробничі і трудові відносини у Держцентрі, питання охорони праці, соціального розвитку колективу регулюються чинним законодавством України, колективним договором та цим Положенням.

  1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖЦЕНТРУ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Держцентр має право брати участь у міжнародних заходах, проводити переговори щодо підготовки і підписання угод про співробітництво у сфері взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності відповідно до чинного законодавства, співпрацювати з органами управління з оцінки відповідності, установами й організаціями, підприємствами, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

  1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖЦЕНТРУ

9.1. Припинення діяльності Держцентру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням ДСНС чи її правонаступника, або за рішенням суду.

9.2. Ліквідація Держцентру проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.

9.3. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення
Держцентру активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

Внесення змін і доповнень до  цього Положення здійснюється ДСНС у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

    Твіт