ГоловнаДіяльністьЗапобігання корупціїАнтикорупційна программа Державного центру сертифікації ДСНС України
 Версія для друку

 

 

Державний центр сертифікації
ДСНС України

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

 

 

 

Схвалено зборами Ради трудового колективу

« 27 » липня 2016 року

 

 

 

Київ – 2016

 

 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

 1. Антикорупційнезаконодавство - Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції.
 2. Уповноважений - посадова особа Держцентру, яка наказом директора призначена відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Держцентру.
 3. Корупційнеправопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене працівником Держцентру, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
 4. Корупція - використання працівником Держцентру наданих йому службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в ст. З Закону України «Про запобігання корупції» або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.
 5. Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
 6. Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
 7. Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.
 8. Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.
 9. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
 10. Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЕРЖЦЕНТРУ

 

Відповідальним за реалізацію цієї Антикорупційної програми наказом призначено заступника директора Держцентру Романченка Д.В.

 

 1. ПЕРЕЛІК ТА ОПИС АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, СТАНДАРТІВ, ПРОЦЕДУР, ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ (ЗАСТОСУВАННЯ), ЗОКРЕМА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖЦЕНТРУ

 

- виявлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень;

- процедури інформування працівниками керівництва Держцентру про випадки схилення їх до скоєння корупційних порушень;

- процедури інформування керівництва Держцентру про нформацію, що стала відома працівникові про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держцентру.

- проведення навчальних заходів з питань профілактики і протидії корупції;

- організація індивідуального консультування працівників з питань застосування (дотримання) антикорупційних стандартів і процедур.

 

 1. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ

 

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Держцентру вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно повідомити про це керівництво Держцентру та керівника структурного підрозділу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖЦЕНТРУ

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ТА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ЙОМУ ПРАЦІВНИКІВ

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОГО НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЕРЖЦЕНТРУ, А ТАКОЖ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗДІЙСНЕННЯПЕРЕДБАЧЕНИХ НЕЮ ЗАХОДІВ

 

Держцентр забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обгрунтованими для запобігання і протидії корупції у його діяльності.

Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує Уповноважений з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

 

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

Така інформація оформляється в письмовому вигляді, підписується працівником Держцентру із зазначенням дати та передається Уповноваженому.

Інформація на «скриньку довіри», телефонну лінію та абонентську скриньку може бути надана без зазначення авторства (анонімно).

інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;

повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником Держцентру без зазначення авторства (анонімно);

конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отримані від працівників Держцентру чи інших осіб;

розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється з урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;

анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮПРАВОПОРУШЕННЯ

 

поінформувати правоохоронні органи для вжиття ними заходів, передбачених Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

 

 1. ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖЦЕНТРУ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

Посадова особа Держцентру у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням ідтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР

 

- листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається Уповноваженому в установленому на підприємстві порядку:

- службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається Уповноваженому в установленому на підприємстві порядку.

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ІПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

 

 1. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖЦЕНТРУ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 

 

 1. ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ

 

 

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цієї Антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, рішенням директора Держцентру відносно особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.

 

    Твіт